ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน


ชื่อ - นามสกุล นายธวัช  เพ็งสลุง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร  081-965-5485
ชื่อ - นามสกุล นางวราลักษณ์  รินทราช
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร  -
ชื่อ - นามสกุล นายอภิชาติ  ขบวนฉลาด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร  -
ชื่อ - นามสกุล นายอำนาจ  จงเทพ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร  -
ชื่อ - นามสกุล นายโกวิท  เกลือสีโท
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร  -
comments