comments

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ปี  2563


จำนวนเรื่องทั้งหมด

จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน


 

comments