เขตพื้นที่บริการ แบ่งตามหมู่บ้าน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
7
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
9
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
12
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
4
บ้านโพนสวาง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
2
บ้านโคกเจริญ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
3
บ้านโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
8
บ้านโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
10
บ้านโนนสะอาด ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
11
บ้านโนนสะอาด ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์

 เขตพื้นที่บริการ แบ่งตามโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

  1. โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา
  2. โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม
  3. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
  4. โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
comments